Vår teknik

FREEDD

FREEDD är ett instrument som kan mäta små halter av tungmetaller i vatten och jord.

Instrumentet har en fältanpassad design och använder sig av mätceller som byts när de förbrukats. Användandet av mätceller gör det möjligt att lämna labbet och ta med instrumentet ut i fält, fabriken, kraftverket osv.

Den teknik som FREEDD är uppbyggt kring kallas för QCM, Quartz Crystal Microbalance och det är en teknik som är väl etablerad inom främst biokemiområdet. Tekniken innebär mycket enkelt förklarat att man mäter egenfrekvensen hos en kristall som utgör själva sensorn. Genom att ytbehandla sensorn kan man få olika ämnen att selektivt fastna på kristallens yta och därmed förändras kristallen frekvens svarande mot hur mycket som fastnat.

Beskrivning av hur prover analyseras

Fyll cellen med sin matris och montera den i dockningsstationen. På skärmen visas nu en blå linje. Pumpen startas och systemet ställer in sig vilket tar mindre än en minut. På x-axeln visas tid och den plana kurvan visar att systemet är stabilt och klart för tester. Se figur 1

Figur 1 Visar stabilt system efter pumpstart, klart för analys

Proverna prepareras enligt respektive ämnes protokoll, se ”IKEA-illustrationer”. 

Eftersom en del prover skall reduceras före injicering i cell så startar man i de fallen med en så kallad ”starter”. Det är ett för-reducerat prov utan sökt substans. Vid nästa injicering det vill säga vid första provet kommer cellen inte innehålla något nytt förutom eventuellt sökt substans. ”Starten” kan komma att påverka kurvan under några minuter. Se figur 2

Figur 2 Visar påverkan från ”starter” Klart för analys

Upp till 5 prover kan injiceras efter varandra. Ett nytt prov kan injiceras när kurvan åter är stabil vilket tar vanligtvis 2-3 minuter.

Rekommenderas att prover analyseras med start från det prov som misstänks vara renast det vill säga innehåller lägst halt av sökt substans.

I figur 3 testades Arsenik, först vattnet i det rena utloppet och det gav inget utslag för arsenik (halten var under detektionsnivå 1 ug/L) sedan testades vatten uppströms reningsprocessen.

Operatören markera på skärmen baslinjen för varje prov. Svaret visas automatiskt på skärmen i ug/L. I figuren visas svaret på prov 3, 5,4 ug/L As

Figur 3 Arsenikprov Svaret för prov 3 visas. Den röda linjen är prov 3:s baslinje.

Figur 4 Visar exempel på blyprover, i figuren visas provsvaret på prov 2, 107.3 ug/L. Röd linje markerar aktuell baslinje.

Tutorial film FREEDD (Envic-Sense)